GLIFING, Solucions per l’aprenentatge

El mètode GLIFING és un mètode innovador desenvolupat per especialistes amb el qual entrenem, de manera sistemàtica i lúdica, les habilitats lectores dels nens i nenes amb dificultats lectores.

Sobre la manca de fluïdesa lectora

La manca de fluïdesa lectora es correlaciona molt significativament amb la baixa comprensió i, en conseqüència, el fracàs escolar. S’estima que:

· El 80% del les dificultats d’aprenentatge són de lectura.
· El 60% dels casos de fracàs escolar es poden explicar per dificultats en la lectura.
· El 25% dels estudiants es poden veure afectats per problemes de lectura.

Aprendre a llegir bé és una de les habilitats més importants que els nens adquireixen durant la Primària.

Millores observades

· S’ha disminuït o ha desaparegut dels errors de lectura.
· Augment de la velocitat de lectura.
· Millora de la comprensió.
· S’ha augmentat la memòria de treball.
· Estar més ben preparats per assolir les assignatures al arribar al cicle superior de primària i a la secundària.